Proceedings of International Conference on Applied Innovation in IT
2023/03/09, Volume 11, Issue 1, pp.1-6

Management of Digital Streams of an Autonomous System by the Raw Socket Ethernet Channel Virtualization Method in Linux OS


Victor Tikhonov, Serhii Nesterenko, Olena Tykhonova, Oleksandra Tsyra, Olha Yavorska and Vladyslav Hlushchenko


Abstract: The issues of multimedia data transfer in packet-based networks have been considered in this work. Known approaches to digital streams management in autonomous systems studied with respect to the Internet of things traffic requirements and sensor networks real time telemetry provisioning. An original method of telecommunication channel virtualization presented based on Ethernet Raw Socket technique. An algorithm of digital flows integrating described for data multiplexing by conveyor transporting modules which payload the 802.3 Ethernet frame instead of conventional IP-packets. Computer model exhibited for simulation the process of joint multimedia data transmission via Ethernet frames in the form of four Python scripts under the Linux OS. Scripts SEND and RECEIVE implement the physical layer of Raw Socket interface. The scripts MUX and DEMUX perform multiplexing and de-multiplexing of integrated multimedia data on the data link layer. The results of the work intended for next generation networks application and Big Data distributed systems.

Keywords: Autonomous System, Digital Stream Management, Channel Virtualization, Ethernet, Raw Socket, Linux.

DOI: 10.25673/101898

Download: PDF

References:

 1. G. Bertrand, “The IP Multimedia Subsystem in Next Generation Networks,” Gilles Bertrand, 2007. [Online]. Available: http://www.rennes.enst-bretagne.fr/
 2. V. Hol and M. Irkha, “Telekomunikatsiini ta informatsiini merezhi: navchalnyi posibnyk,” Kyiv: ISZZI KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2021, 250 p.
 3. M. Mousa, “Software Defined Networking concepts and challenges,” 2016. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/312569297_Software_Defined_Networking_concepts_and_challenges.
 4. P. Vorobiienko, L. Nikitiuk, and P. Reznichenko, “Telekomunikatsiini ta informatsiini merezhi: Pidruchnyk [dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv],” K.: SAMMIT-Knyha, 2010, 708 p.
 5. L. Kriuchkova, “Metodolohiia Upravlinnia infokomunikatsiy̆nymy merezhamy zi zminnymy strukturamy v umovakh destruktyvnykh vplyviv,” Dyssertatsyia na soyskanye uchenoi stepeny doktora tekhnycheskykh nauk po spetsyalnosty 05.12.02. Hosudarstvennyi unyversytet telekommunykatsyi, Kyiv, 2017.
 6. М. Klymash, O. Shpur, V. Bahrii, and A. Shvets, “Metod dyferentsiiovanoho multypotokovoho keruvannia trafikom u transportnykh prohramno-kerovanykh merezhakh,” Natsionalnyi universytet Lvivska politekhnika. Radioelektronika ta telekomunikatsii, no. 796, 2014, pp. 60-68.
 7. O. Aouedi, K. Piamrat, and B. Parrein, “Intelligent Traffic Management in Next-Generation Networks,” Future Internet 2022, 14(2), 44; [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/fi14020044.
 8. M. Al-Jameel, T. Kanakis, S. Turner, A. Al-Sherbaz, and W. Bhaya, “A Reinforcement Learning-Based Routing for Real-Time Multimedia Traffic Transmission over Software-Defined Networking,” Electronics, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/electronics11152441.
 9. M. Yanev, S. McQuistin, and C. Perkins, “Does TCP new congestion window validation improve HTTP adaptive streaming performance?” NOSSDAV’22, June 17, 2022, Athlone, Ireland, pp. 29–35. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3534088.3534347.
 10. M. Seliuchenko, “Modeli ta alhorytmy pidvyshchennia yakosti obsluhovuvannia u telekomunikatsiinykh prohramno-konfihurovanykh merezhakh,” Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk: 05.12.02 – telekomunikatsiini systemy ta merezhi; Lviv, 2016, 156 p.
 11. M. Dibrova, “Sposib bahatoshliakhovoi marshrutyzatsii v kompiuternykh merezhakh velykoi rozmirnosti,” Avtoreferat dysertatsii, KhNURE, 2017.
 12. O. Lemeshko and K. Arus, “Model vidmovostiikoi marshrutyzatsii z realizatsiieiu riznykh skhem rezervuvannia resursiv merezhi v umovakh multypotokovoho trafiku,” Materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Suchasni problemy Telekomunikatsii i pidhotovka fakhivtsiv v haluzi telekomunikatsii - 2014” SPTEL, 2014, Lviv: NU “Lvivska politekhnika”, 2014, pp. 15-20.
 13. V. Tikhonov, O. Tykhonova, O. Tsyra, O. Yavorska, A. Taher, O. Kolyada, S. Kotova, O. Semenchenko, and E. Shapenko, “Modeling the conveyor-modular transfer of multimedia data in a sensor network of transport system,” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, vol 2, no. 2 (98), pp. 6-14.
 14. V. Tikhonov, E. Tykhonova, O. Yavorskaia, V. Berezovskyi, A. Nehalchuk, and V. Hlushchenko, “Postroenye symuliatora dlia peredachy dannykh telemetryy cherez modyfytsyrovannyi ynterfeis Ethernet,” Materialy 73 NTK profesorsko-vykladatskoho skladu, naukovtsiv, aspirantiv ta studentiv (Odesa, 12-14 December 2018), pp. 100-103.

    Home

    

       - Call for Papers
       - Submission to the Journal
       - Paper Submission
       - Final Paper Submission
       - Important Dates
       - Conference Committee
       - Editorial Board
       - Reviewers
       - Last Proceedings


    PROCEEDINGS

       - Volume 11, Issue 1 (ICAIIT 2023)
       - Volume 10, Issue 1 (ICAIIT 2022)
       - Volume 9, Issue 1 (ICAIIT 2021)
       - Volume 8, Issue 1 (ICAIIT 2020)
       - Volume 7, Issue 1 (ICAIIT 2019)
       - Volume 7, Issue 2 (ICAIIT 2019)
       - Volume 6, Issue 1 (ICAIIT 2018)
       - Volume 5, Issue 1 (ICAIIT 2017)
       - Volume 4, Issue 1 (ICAIIT 2016)
       - Volume 3, Issue 1 (ICAIIT 2015)
       - Volume 2, Issue 1 (ICAIIT 2014)
       - Volume 1, Issue 1 (ICAIIT 2013)


    PAST CONFERENCES

       ICAIIT 2023
         - Photos
         - Reports

       ICAIIT 2022
         - Message

       ICAIIT 2021
         - Photos
         - Reports

       ICAIIT 2020
         - Photos
         - Reports

       ICAIIT 2019
         - Photos
         - Reports

       ICAIIT 2018
         - Photos
         - Reports

    ETHICS IN PUBLICATIONS

    ACCOMODATION

    CONTACT US

 

                                                     

Proceedings of the International Conference on Applied Innovations in IT by Anhalt University of Applied Sciences is licensed under CC BY-SA 4.0


                                                   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


           ISSN 2199-8876
           Publisher: Anhalt University of Applied Sciences

Creative Commons License
Except where otherwise noted, all works and proceedings on this site is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.